Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3-1938

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 417 

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3-1938

 

                     Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3-1938

Hội nghị họp tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định trong hai ngày 29 và 30-3-1938. Hội nghị được triệu tập trong hoàn cảnh phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng trong tổ chức đấu tranh còn xuất hiện những khuynh hướng lệch lạc. Trong đó nổi bật là tính cô độc, hẹp hòi khi tập hợp lực lượng; nhiều nơi đảng viên xem nhẹ hình thức hoạt động bí mật, bất hợp pháp; việc hợp tác với tờrốtkít có xu hướng thoả hiệp. Các biểu hiện đó vừa có tính chất "tả" khuynh, vừa hữu khuynh. Vì vậy, Hội nghị uốn nắn những sai sót, đề ra những chủ trương thích hợp để thúc đẩy phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ phát triển. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình và hoạt động của Đảng, Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ về lập Mặt trận dân chủ, về công tác quần chúng, về nội bộ Đảng. Hội nghị khẳng định chủ trương thành lập Mặt trận dân chủ "là một nhiệm vụ trung tâm của Đảng trong giai đoạn hiện tại", nhằm đưa hết các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo vào Mặt trận, liên hiệp hành động với các tổ chức quần chúng, các nhóm dân chủ và tiến bộ. Đến đây, Đảng đã hoàn chỉnh chủ trương về Mặt trận trên cả nội dung và hình thức. Mặt trận dân chủ bao gồm mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ, không phân biệt cách mạng, quốc gia hay cải lương; không phân biệt người Pháp hay người Việt, cùng liên hiệp đấu tranh chống chủ nghĩa phátxít và chiến tranh, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cải thiện đời sống và hoà bình. Mặt trận dân chủ là một bộ phận của Mặt trận nhân dân thế giới chống chủ nghĩa phátxít, nhưng lại là một hình thức của Mặt trận dân tộc thống nhất chống chủ nghĩa đế quốc ở Đông Dương trong tình hình mới.

Thời kỳ này, chủ nghĩa phátxít quốc tế đang ráo riết chuẩn bị gây ra chiến tranh thế giới. Do đó, Hội nghị chỉ rõ cuộc vận động đòi các quyền dân sinh, dân chủ ở Đông Dương phải gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phátxít, chống chiến tranh thế giới. Hội nghị đã ra Nghị quyết Về phòng thủ Đông Dương nhằm phát động quần chúng nâng cao cảnh giác chống âm mưu xâm lược của phátxít Nhật; chống âm mưu đầu hàng, thoả hiệp đối với Nhật của đế quốc Pháp; đòi Pháp phải mở rộng việc thực hiện những cải cách dân sinh, dân chủ, phải vũ trang cho dân chúng để thiết thực thực hiện việc phòng thủ Đông Dương. 

Để Mặt trận dân chủ phát huy trên thực tế, Hội nghị chủ trương chống khuynh hướng cô độc, hẹp hòi, đưa ra những khẩu hiệu cách mạng quá cao, không thích hợp, làm cho giai cấp tư sản và các đảng phái cải cách xa lánh Mặt trận. Đi đôi với chống xu hướng cô độc, Hội nghị cũng chủ trương chống khuynh hướng hữu khuynh, chỉ chú trọng giao thiệp với tầng lớp trên, với những người cầm đầu các đảng phái, mà coi nhẹ phong trào quần chúng, nhất là phong trào công nông. 

Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tính thống nhất và tập trung của Đảng, nhất là giải quyết mối quan hệ giữa bộ phận công khai và bộ phận bí mật, khắc phục những lệch lạc của một số đồng chí hoạt động công khai có khuynh hướng tách rời sự lãnh đạo của cấp uỷ bí mật. Hội nghị khẳng định: "Bí mật với công khai là làm cho công tác của Đảng được thống nhất và chóng phát triển, vô luận công khai hay bí mật đều phải phục tùng cơ quan chỉ huy của Đảng, bộ phận công khai không phải là một cơ quan bình hàng (có nghĩa là ngang hàng - TG) với Trung ương hay các cấp bộ tương đương, nó chỉ là một bộ phận trong công tác của Đảng; vậy những chỗ nào những đảng bộ bí mật không chỉ đạo nổi công tác công khai thì các đồng chí bí mật và công khai phải thương lượng với nhau mà làm việc. Công tác công khai cần phải chỉnh đốn lại, lựa những phần tử chắc chắn trung thành mà tổ chức các chi bộ công khai, tập hợp các người cảm tình chung quanh các chi bộ ấy, đối với các tờ báo công khai Đảng cần có chỉ thị thường xuyên và phải chỉ trích cho mau lẹ về các phương diện”1. 

Hội nghị đã phê phán khuynh hướng thoả hiệp và hợp tác với tờrốtkít trong việc xuất bản tờ báo Lalutte. Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh: đối với bọn tờrốtkít, "vô luận chỗ nào, nó thò đầu ra là đập ngay, không nên cho rằng chúng chưa có mầm mống"2. 

Để kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Đảng, Hội nghị Trung ương tháng 3-1938 bầu đồng chí Nguyễn Văn Cừ vào Ban Thường vụ Trung ương và được cử giữ chức Tổng Bí thư của Đảng. 

Thực tiễn cách mạng lúc bấy giờ đã chứng tỏ chủ trương của Hội nghị tháng 3-1938 là đúng đắn, phù hợp với tình hình và nguyện vọng của quần chúng.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top