Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thpt.daytot.vn


Giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất của hàm số
Trung tâm văn hóa Dạy Tốt giới thiệu bạn đọc Lý thuyết Giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất của hàm số hàm số thuộc chương trình Toán đại số lớp 12.

Giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất của hàm số 

 

Tóm tắt kiến thức

1. Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D.

- Số M là giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số f trên D ⇔h 1

Kí hiệu : M=maxDf(x).

- Số m là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số f trên D ⇔h 2

 

Kí hiệu: m=minDf(x).

2. Hàm số liên tục trên một đoạn thì có GTLN và GTNN trên đoạn đó.

3. Quy tắc tìm GTLN, GTNN của hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a ; b]

- Tìm các điểm x∈ (a ; b)(i = 1, 2, . . . , n) mà tại đó f'(xi) = 0 hoặc f'(xi) không xác định.

- Tính f(a), f(b), f(xi) (i = 1, 2, . . . , n) .

- Khi đó :  max[a;b]f(x)=max{f(a);f(b);f(xi)};min[a;b]f(x)=min{f(a);f(b);f(xi)};

 4. Để tìm GTLN, GTNN của hàm số y=f(x) xác định trên tập hợp D, ta có thể khảo sát sự biến thiên của hàm số trên D, rồi căn cứ vào bảng biến thiên của hàm số mà kết luận về GTLN và GTNN của hàm số.                                             
 

Top