Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thpt.daytot.vn


Cộng,trừ,nhân số phức

Cộng,trừ,nhân số phức
Trung tâm văn hóa Dạy Tốt giới thiệu bạn đọc Lý thuyết Cộng,trừ,nhân số phức thuộc chương trình Toán đại số lớp 12.

Cộng,trừ,nhân số phức 

 

(a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i;

(a - bi) + ( c - di) = (a - c) + (b - d)i;

(a + bi)( c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.

Nhận xét

- Phép cộng và phép nhân số phức được thực hiện tương tự như đối với số thực, với chú ý i2 = -1 .

- Với mọi z, z’ ε C, ta có: z +  = 2a (với z = a + bi)         z+z′¯ =  + '      

                                    z = |z|2 = ||2                               zz′¯=z¯z¯′                          

                                    |zz'| = |z||z'|                           |z + z'| ≤ |z| + |z'|


 

Top