Trắc nghiệm BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục :  Đã xem: 1969 

Thpt.daytot.vn giới thiệu bài tập trắc nghiệm lớp 10 về Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Câu trả lời các em có thể ghi dưới phần bình luận nhé.

 

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 

Câu 1: Tìm câu phát biểu sai khi nói về chu kì:

A. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân

B. Trong chu kì, các nguyên tử có số lớp electron bằng nhau

C. Trong chu kì 2,3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8

D. Chu kì nào cũng mở đầu là kim loại điển hình, kết thúc là một phi kim điển hình

 

Câu 2: Câu nào sau đây không đúng?

A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có electron hóa trị bằng nhau

B. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron bằng nhau

C. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron ngoài cùng bằng số thứ tự của nhóm

D. Số thứ tự của nhóm bằng hóa trị cao nhất với oxi

 

Câu 3: Chọn câu đúng:

A. Tính chất của các nguyên tố hóa học cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau

B. Tính chất của các nguyên tố hóa học cùng nhóm A bao giờ cũng tương tự nhau

C. Tính chất của các ngtố chỉ phụ thuộc vào cấu trúc lớp vỏ e mà không phụ thuộc vào lớp e ngoài cùng

D. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong một chu kì là tương tự nhau

 

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng:

         A. Nguyên tử khối                                             B. Số lớp electron

C. Cấu hình electron lớp ngoài cùng               D. Bán kính nguyên tử

 

Câu 5: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:

A. Các nguyên tố s                                             B. Các nguyên tố p

C. Các nguyên tố s và các nguyên tố p           D. Các nguyên tố d

 

Câu 6: Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung về cấu hình e nguyên tử?

A. Số electron hóa trị                                         B. Số lớp electron

C. Số electron lớp L                                           D. Số phân lớp electron

 

Câu 7: Câu nào sau đây không đúng?

A. Bảng tuần hoàn gồm các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B

 

Câu 8: Nguyên tố nhóm A hoặc nhóm B được xác định dựa vào đặc điểm nào sau đây?

A. Nguyên tố s, nguyên tố p hoặc nguyên tố d, nguyên tố f

B. Tổng số electron trên lớp ngoài cùng

C. Tổng số electron trên phân lớp ngoài cùng

D. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó

 

Câu 9: Số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn cho biết:

1.     Số điện tích hạt nhân                       4. Số thứ tự nguyên tố trong bảng tuần hoàn

2      Số nơtron trong nhân nguyên tử    5. Số proton trong nhân hoặc electron trên vỏ

3.     Số electron trên lớp ngoài cùng     6. Số đơn vị điện tích hạt nhân.

Hãy cho biết các thông tin đúng:

A. 1,3,5,6                                    B. 1,2,3,4                   C. 1,3,4,5,6                            D. 2,3,5,6      

 

Câu 10: Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 33 trong bảng tuần hoàn. X thuộc:

        A. Chu kì 3, nhóm VA                                      B. Chu kì 4, nhóm VB

C. Chu kì 4, nhóm VA                                       D. Chu kì 3, nhóm IIIA

 

Câu 11: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là 1s22s22p63s2 thì nguyên tố đó thuộc:

A. Nhóm IA                    B. Chu kì 2                C. Nhóm IIIA             D. Chu kì 3

 

Câu 12: Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VA, cấu hình electron là:

A. 1s22s22p63s13p4                                             B. 1s22s22p63s23p5

C. 1s22s22p63s23p6                                             D. 1s22s22p63s23p3

 

Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố ở chu kì 3, nhóm IVA có số hiệu nguyên tử là:

A.  13                               B. 14                           C. 21                                       D. 22

 

Câu 14: Nguyên tố hóa học Ca có Z=20, chu kì 4 nhóm IIA. Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Số electron trên lớp vỏ là 20

B. Vỏ nguyên tử có 4 lớp electron và có 2 electron lớp ngoài cùng

C. Hạt nhân nguyên tử có 20 proton 

D. Nguyên tố hóa học này là phi kim

 

Câu 15: Nguyên tố hóa học X có electron hóa trị là 3d34s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

      A. Chu kì 4, nhóm VA                                      B. Chu kì 4, nhóm VB

C. Chu kì 4, nhóm IIA                                        D. Chu kì 4, nhóm IIIB

 

Câu 16: Cho nguyên tố có kí hiệu như sau

nguyên tố hóa học

 X có đặc điểm:

A. Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IA

B. Số nơtron trong hạt nhân X là 20

C. Ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6.

D. X là phi kim và có tính khử mạnh.

 

Câu 17: Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự Z=16, vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

      A. Chu kì 3, nhóm IVA                                     B. Chu kì 3, nhóm VIA

C. Chu kì 4, nhóm VIA                                      D. Chu kì 2, nhóm IIA

 

Câu 18: Nguyên tố có Z=22 thuộc chu kì:

A.  5                                 B. 3                             C. 4                                         D. 2

 

Câu 19: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p3. Hãy chọn câu đúng:

a. Số electron lớp ngoài cùng là:

A. 3                                  B. 2                             C. 6                                         D. 5

b. X thuộc chu kì:

A. 1                                  B. 2                             C. 3                                         D. 4

c. X thuộc nhóm:

A. IA                                B. VA                         C. IIIA                                    D. IVA

 

Câu 20: Nguyên tử nguyên tố A có 5 electron ở phân lớp p, vậy A thuộc nhóm:

A. VA                              B. VIIA                       C. VIIB                                   D. VIA

 

Câu 21: Cho các nguyên tố có cấu hình electron như sau:

(A) 1s22s22p63s2.                              (D) 1s22s22p63s23p5.

(B) 1s22s22p63s23p64s1.                  (E) 1s22s22p63s23p63d64s2.

(C) 1s22s22p63s23p64s2.                  (F) 1s22s22p63s23p1.           

Các nguyên tố thuộc cùng chu kì là:

A. A, D, F                        B. B, C, E                   C. C, D                                   D. A, B, F

 

Câu 22: Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2 thì ion tạo nên từ X sẽ có cấu hình electron:

A. 1s22s22p5                   B. 1s22s22p63s23p2          C. 1s22s22p6              D. 1s22s22p63s23p6

 

Câu 23: Anion X- có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

A. Chu kì 2, nhóm IVA                                     B. Chu kì 3, nhóm IVA

C. Chu kì 3, nhóm VIIA                               D. Chu kì 3, nhóm IIA


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top