banner ngang3 8

Writing - Unit 5 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1843 

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Writing Unit 5 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

WRITING - UNIT 5 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

What makes me Vietnamese

1   Work in pairs. Give the reasons why language is often considered the most important cultural identifier.

Example:

Language is the most important cultural identifier because it allows me to communicate with my family and community.

Hướng dẫn:

Làm việc theo cặp. Đưa ra những lý do tại sao ngôn ngữ thường được coi là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất.

Thí dụ:

Ngôn ngữ là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất bởi vì nó cho phép tôi giao tiếp với gia đình và cộng đồng của tôi.

2   Read the following essay on language as defining a person's cultural identity. Complete the essay, using the correct form of the words in the box. (Đọc bài tiểu luận sau đây về ngôn ngữ như là cách xác định bản sắc văn hóa của một người. Hoàn thành bài tiểu luận, sử dụng hình thức đúng của các từ trong hộp.)

Đáp án:

1. expressing

2. demonstrated

3. features

4. unite

5. share

6. invaded

7. unifying

8. unique

3   Which is the most important cultural identifier or the feature that defines your cultural identity? First, discuss your ideas in groups of four. Then decide on the most important feature and write an essay of 180-250 words. 

You can choose one of the following cultural identifiers:

  • Festivals and cultural practices
  • Shared values and beliefs
  • Traditional food
  • History
  • Education

Hướng dẫn:

Đâu là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất hoặc tính năng xác định bản sắc văn hóa của bạn? Đầu tiên, thảo luận về ý tưởng của bạn trong nhóm bốn người. Sau đó quyết định những tính năng quan trọng nhất và viết một bài luận trong 180-250 từ.
Bạn có thể chọn một trong các bộ nhận dạng văn hóa sau đây:
• Lễ hội và tập quán văn hóa
• giá trị và niềm tin chung
• Món ăn truyền thống
• Lịch sử
• Giáo dục

Gợi ý:

Some people believe cultural identity is how we identify ourselves as part of a culture.This can simply be done through the language we use, the food we often have, or the clothing we often wear on special occasions. In my opinion, festivals and cultural practices celebrated and preserved years after years are the most important cultural identifiers.

Through festivals, we want to express our unity as well as cultural identifier. Originally, festivals are special occasions when people at a particular place stop working in order to celebrate parties or events. They are often connected with religious beliefs of a specificgroupofpeopletothankGodsand ancestors for good harvests, fortune, and happiness.

Along with festivals, cultural practices are unique ways of expressing who we are and what country or culture we belong to. These are traditionally considered the right things to do in a community. For example, Vietnamese people usually go to pagodas on first days of New Year to pray for good health and happiness. Although we are now in modern time, these traditions are well preserved respectably as a cultural stereotype.

As people all over the world become closer and closer, we share our festivals and cultural practices -    the most important features. We organise international festivals and take part in various kinds of cultural events in other countries. This is always the meaningful way of identifying, sharing and preserving cultures. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top