banner ngang3 8

Speaking - Unit 8 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 2175 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Speaking Unit 8 sách giáo khoa Tiếng anh lớp 11 thí điểm.

 

SPEAKING - UNIT 8 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

1. Read the information about some attactions in Hue. Work in pairs. Choose one place in Hue you would like to visit. Tell your partner about it. (Đọc thông tin về một số điểm du lịch ở Huế. Làm bài tập theo cặp. Chọn một dịa danh ở Huế mà em muốn đi thăm. Nói với bạn ngồi bên cạnh về điều này)

Học sinh trả lời theo suy nghĩ riêng.

Ví dụ:

I would like to visit Tu Due's Tomb because I am quite fascinated by the nice description of it. The tomb is set in a poetic scenery of a pine forest and a magnificent lake. I know that the King was also a poet. He wanted to crcate a romantic landscape around him, so that he could enjoy sightseeing and making peom. Visitors who come here often have strong impression on Xung Khiêm Tạ (Xung Khiêm Pavilion), built on the lake and often surrounded by the pink lotus in summer. That's why many travel bloggers have written beautiful words for the tomb.

2. Work in groups. Imagine that you have one day to explore Hue. Which attractions would you visit? Discuss and decide on two places you all want to see. Use the phrases below. (Thực hành nói theo nhóm. Hãy hình dung em có một ngày đến Huế để khám phá thành phố. Em sẽ đi thăm những điểm du lịch nào? Thảo luận và quyết định hai nơi em muốn tới. Sử dụng các cụm từ cho sẵn bên duới.)

Making suggestions (Nói lời đề nghị)

Có nhiều cách để nói lời dề nghị:

a. Suggest

Suggest + noun phrase:

Chúng ta có thể dùng một cụm danh từ làm tân ngữ cho động từ suggest.

Canyon suggest a more effective method of learning English?

Can you suggest a good restaurant in the centre of the city?

Suggest + V-ing:

Chúng ta có thể dùng suggest với một động từ chia ở dạng tiếp diễn V-ìng khi chúng ta muốn đề cập đến hành động chứ không phải chủ thể của hành động đó vì hành động đó sẽ được hiểu theo ngữ cảnh.

I suggest going fishing at the weekend Then the weather will be warm enough from to go out.

I d like to suggest visiting Quoc Hoc High School.

Suggest + that clause:

Khi chúng ta đề nghị một hành động với ai đó, chúng ta có thể dùng suggest kèm theo một mệnh đề bắt đầu bằng that. Ở những tình huống thân mật, that thường được bỏ đi.

I suggest (that) you go to the airport earlier them usual. The road is broken now. jd it’s hard for you to get through.

I suggest we stroll a bit before returning home.

b. Shall

Chúng ta dùng shall I và shall we đề nói lời đề nghị.

Shall I come again tomorrow?

Shall we go to I he movies tonight?

c. How about + noun phrase/V-ing

Trong giao tiếp thân mật, chúng ta thường dùng How about + noun phrase hoặc How about + V-ing để nói lời đề nghị.

How about some more rice, Mai?

How about going out for an ice-cream?

Chung ta cũng có thê dùng What about + V-ing đê đề nghị, gợi ý ai làm gì

What about opening the present now?

d. Let’s & Let’s not

Chúng ta dùng lei's (let us) đế dề nghị ai cùng làm một việc nào đó với mình.

Let's plant some trees around I he house. We need green shade.

Let s talk about if seriously!

Lei's not là dạng phủ định của let's.

Let’s  not argue about it.

Let’s not eat too much salt and sugar.

e. Why not... & Why don’t... + V (infinitive without to)

Chúng ta dùng Why not để dưa ra một lời đề nghị chung chung.

Why not spend some money on these beautiful clothes!

Why not treat yourself better everyday!

Chúng ta dùng Why don 7... để đề nghị một việc làm cụ thể.

Why don 7 you take a rest after a hard day s work?

Why don 7 we tell her I he truth?

f. What do you think about + V-ing

Chúng ta dùng What do you think about ^ V-ing để đề nghị ai cùng làm một việc nào đó với mình.

What do you think about going lo I he swimming pool?

What do think about making some good cakes for that little girl?

g. Wouldn’t it be better to + V (infinitive)?

Chúng ta dùng Wouldn’t it he better to ... ? để thuyết phục ai đó làm gì.

Wouldn’t  it be better to help out and lend a hand for the community ?

Wouldn’t  if be belief to keep the surroundings clean and green?

* Mọi sinh trả lời theo suy nghĩ riêng.

Ví dụ:

A: Well, there are a lot of things to see in Hue, but we'll only have a day there. Which attractions do you think we should visit?

B: Let’s go to Minh Mang’s Tomb. This majestic tomb is situated in a sublime forest on the west bank of the Huong River, about 12km from the city centre. It is renowned for its architecture. We can go there by boat. By the way, wc could see best views along the Huong River.

C: It sounds great! I'm thinking about one more attraction. Why don't we visit Thien Mu Pagoda. It is a sacred place in Hue, and I think it would be a good chance for us to say prayers for the ones we love. The pagoda is on the same route. On the way going back to the city, we can visit the pagoda.

A: It wouldn't be better. I lope we can have a nice time in Hue.

3. Work in groups. Choose a cultural or natural site you think your class would like to explore. What can you see and do there? Present your group’s ideas to the class. (Thực hành nói theo nhóm. Chọn một địa danh văn hoá hay thiên nhiên mà em nghĩ là cả lớp sẽ hứng thú khám phá. Em sẽ xem những gì và làm gì ở đó. Trình bày ý tưởng của nhóm trước cả lớp.)

Học sinh trả lời theo suy nghĩ riêng.


 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top