Speaking - Unit 5 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 909 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speaking Unit 5 sách giáo khoa tiếng anh lớp 10.

 

SPEAKING - UNIT 5 - TIẾNG ANH 10

Task 1: Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

Example:

Could / Can you tell me what the cell phone is used for?

(Bạn vui lòng nói cho tôi biết điện thoại di động được dùng làm gì?)

Well, it is used to talk to people when you are away from home.

(À, nó được dùng nói chuyên với mọi người khi bạn xa nhà.)

Now make more conversations like this, using the prompts below.

(Bây giờ thực hiện những bài đối thoại nữa giống thế này, dùng những từ gợi ý dưới đây.)

radio listen (news / music), learn (foreign languages)
TV

watch (news / performances / football matches), learn (foreign languages)

fax machine

send /receive (letter / picture) quickly electric cooker cook (rice / meat / fish / vegetables), keep (food / rice / warm) 

air conditioner

keep (air cool or warm / when it / hot or cold)

Trả lời:

Conversation

A: Can you tell me what the radio is used for?

B: Well, it's used to listen to the news and various information or other forms of entertainment such as music, plays, and learn foreign languages ...

A: What about TV?

B: It's used to watch news, performances and shows, and live programmes such as football or musicals. Moreover, TV is also an effective means of learning foreign languages by watching cartoons, films or videos.

A: And can you tell me the use of a fax machine?

B: OK. It's used to send or receive letters and pictures quickly.

A: It's wonderful. Do you mind telling me why people fix air conditioners?

B: They want to keep the air in their rooms cool, cold or hot when it's hot or cold.

A: Thanks for your information.

B: My pleasure.

Task 2: Work in pairs. Complete the sentences below. Use the words in the box. (You will have to use some verbs more than once.)

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành các câu dưới đây. Dùng từ trong khung. (Bạn sẽ phải dùng một số động từ nhiều hơn một lần.))

transmit                receive               make             process

store                    send                   hold               design

Information technology is very useful to our lives. It allows us to:

1._______ very large amounts of information,

2._______ information quickly,

3._______ information as soon as we receive it.

With the development of information technology we can now:

4._______  messages from one computer to another,

5._______ long distance meetings in which the participants can see each other on a screen,

6. _______ use of central stores of information,

7._______ TV programmes to other countries,

8._______ TV programmes from other countries,

9._______  houses, bridges, gardens and buildings.

Trả lời:

Information technology is very useful lo our lives. It allows us to:

(Công nghệ thông tin là rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Nó cho phép chúng ta:)

1. store              2. transmit                3. process

With the development of information technology we can now:

(Với sự phát triển của công nghệ thông tin, bây giờ chúng ta có thể:)

4.send               5. hold                      6. make

7. send              8. receive                  9. design

Task 3: Look at the ideas in Task 2. then rank them in order of importance. Give reason (s)

(Nhìn vào những ý ở trong Bài tập 2, và sau đó xếp hạng chúng về tính quan trọng. Đưa ra lý do.)

Trả lời:

The importance of information technology can be ranked as follows:

1. Receiving or sending all kinds of information quickly.

2. Storing very large amounts of information.

3. Processing all information as soon as we receive it.

4. Managing and holding lonn-distance meetings in which the participants can see each other on screen.

5. Designing houses, bridges, gardens and buildings.

6. Making use of central store of information.

7. Sending messages from one computer to another.

8. Sending or receiving TV programmes t0 or from other countries.

Task 4: Work in groups. Talk about the uses of information technology. Use the information above. 

(Nói về những cách sử dụng công nghệ thông tin. Dùng những thông tin ở trên.)

Conversation 1:

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because

    - it helps us store ...

    - it allows us to transmit ..../ process ....

C: Yes, I think so because

    - it helps us send ...

    - it allows us to make ..../hold ....

Conversation 2:

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because it helps us store very large amounts of information.

C: Yes, I think so because it allows us to receive TV programmes from other countries.

D: Yes, I think so because it helps us design houses, bridges, gardens, ...

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top