banner ngang3 8

Reading - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 780 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm phần Reading - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

READING - UNIT 3 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Black carbon pollution

1      Look at the pictures. Match the pictures with the appropriate word or phrases.

soot    diesel vehicle    melting of the Arctic

Hướng dẫn:

Nhìn vào những bức tranh. Khớp những hình ảnh với các từ hoặc cụm từ thích hợp.

 • diesel vehicle: xe động cơ diesel
 • melting of the Arctic: tan chảy băng ở Bắc Cực
 • soot: bồ hóng, bụi than
 • 2    Read the following article about soot pollution. Choose the appropriate heading (a-d) for each paragraph. (Đọc bài viết sau về ô nhiễm bụi than. Chọn nhóm thích hợp (a-d) cho mỗi đoạn.) 

  a.  Soot and global warming (Bụi than và sự nóng lên toàn cầu)

  b.  The effect of soot on human health (Ảnh hưởng của bụi than đến sức khoẻ con người)

  c.  The origin of soot (Nguồn gốc của bụi than)

  d.  Ways to reduce soot emissions (Cách để giảm lượng khí thải bụi than)

  Nowadays we know a lot about the link between carbon dioxide (C02) emissions and global warming. However, we seem to be unaware of one very dangerous pollutant, soot also called black carbon.

  1.________

  Soot comes from the incomplete combustion or coal, oil, wood and other fuels. In other words diesel 

  engines, vehicle exhaust pipes, farming machines, construction equipment, or simply fires in grills, fireplaces, and stoves are potential sources of soot. It appears in our daily life anc can easily affect every one of us.

  2._______

  Soot like all black things absorbs sunlight anc heats up the atmosphere. According to recer: research, it is the second most damaging greenhouse gas after C02, and twice as harmfu to the climate. Although black carbon remains in the atmosphere for no more than seven days it is particularly damaging to frozen areas. Soo: emissions might be responsible for the quic*. melting of the Arctic. Controlling black carbon can help to slow down global warming.

  3._______

  Soot does not only have an impact on globs warming and climate change, but is alsc unhealthy. A soot particle is very tiny - smalle' than dust and mould, and about 1/30 the width of a human hair. It can easily go into our bloodstream and lungs via the nose and throai As a result, breathing in the tiny particles car cause asthma attacks, heart disease, bronchitis and many other respiratory illnesses.

  4._______

  Large quantities of man-made soot enter the atmosphere every year. The effects are most damaging regionally, especially in South and East Asia, Latin America and parts of Africa. In developing countries, reducing soot emissions can be achieved by replacing traditional stoves with clean, alternative fuel cookers and heaters. Installation of filters to remove black carbon from diesel vehicles can also reduce soot. Changing to electric or hydrogen vehicles will also reduce the impact on the environment.

  In conclusion, reducing black carbon will have immediate benefits in slowing down global warming and the melting of the Arctic snow and ice. It would also prevent many soot-related deaths and illnesses.

  Đáp án: 1.c   2.a   3.b   4.d

  3  Work in pairs. Complete each of the following sentences with no more than five words. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành mỗi câu sau đây với không nhiều hơn năm từ.)

 • We know about carbon dioxide and its impact on global warming, but we know little about soot/don't know much about soot. Chúng tôi biết về carbon dioxide và tác động của nó đối với việc nóng lên toàn cầu, nhưng chúng ta biết rất ít về bụi than / không biết nhiều về bụi than.
 • Soot comes from the burning of coal, oil, wood, and other fuels. Bụi than đến từ việc đốt than, dầu, gỗ, và các nhiên liệu khác.
 • Black carbon is the second most damaging greenhouse gas after carbon dioxide. Cacbon đen là khí nhà kính gây tổn hại  thứ hai sau khi carbon dioxide.
 • Soot particles can be easily breathed in because they are smaller than dust and mould/very tiny. phân tử bụi than có thể dễ dàng hít vào người bởi vì chúng nhỏ hơn bụi và nấm mốc / rất nhỏ.
 • People can reduce black carbon emissions at home by using clean, alternative fuel stoves for cooking and heating. Mọi người có thể làm giảm lượng khí thải carbon đen ở nhà bằng cách sử dụng bếp nhiên liệu  sạch thay thế để nấu ăn và sưởi ấm.
 • 4    Discuss with a partner. Are soot emissions a problem in your community or in Viet Nam in general?

  Thảo luận với một người bạn. Chất thải bụi than là một vấn đề trong cộng đồng của bạn hay ở Việt Nam nói chung?   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top