Reading - Unit 3 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 761 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading Unit 3 sách giáo khoa tiếng anh lớp 10.

 

READING - UNIT 3 - TIẾNG ANH 10

BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. Can name some scientists and their specialisations?

2. Have you ever heard of Marie Curie?

3. What do you know about her?

Trả lời:

1. I know four scientists: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, and Alexander Fleming.

a. Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist and biologist.

b. Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist and physicist.

c. Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanisl, known as “the Father of Genetics".

d. Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist.

2. Yes. I’ve read some books about her.

3. Marie Curie was born in Warsaw. Poland, in 1867. In 1891, she came to Paris and studied at the Sorbonne. A world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne and she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband's, death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

WHILE YOU READ

Read the passage, and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài tập tiếp theo.)

Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools and some scientific training from her father.

As a brilliant and mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. To save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor, and her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money to live on, went to Paris to realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with Hying colours, and went on to take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 and a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.

After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France to be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘‘easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Dịch bài:

Marie Curie sinh ở Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục phổ thông ở các trường địa phương và sự rèn luyện về khoa học từ người cha.

Là một sinh viên lỗi lạc và trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không thể được cho một phụ nữ vào thời của bà. Để dành tiền cho chuyến du học ở nước ngoài, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng và việc học của bà bị gián đoạn.

Cuối cùng vào năm 1891. với số liền ít ỏi để sống. Marie đến Pa-ri để thực hiện giấc mơ của mình tại Đại học Sorbonne. Dù điều kiện sống khó khăn, bà làm việc vô cùng cần cù. Bà đạt được một văn bằng Vật lý với điểm rất cao và tiếp tục một văn bằng nữa về Toán học. Bà gặp Pierre Curie ở Trường Vật lý năm 1894 và năm sau họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ làm việc chung với nhau trong công việc nghiên cứu. Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Sorbonne.

Sau cái chết bi thảm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm trách vị trí chồng bà đã đạt được ở Sorbonne. Như thế bà là phụ nữ đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, bà được nhận Giải Nobel Hóa học về xác định trọng lượng nguyên tử của chất Ra-đi. Nhưng niềm vui thật sự của bà là "làm giảm đi đau khổ của con người". Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo của bà trở thành sự thật.

Task 1: Match the words or phrases in A with iheir meanings in B.

(Ghép những từ hay cụm từ ở A với nghĩa của chúng ở B.)

A

B

1. with flying colours

2. determine

3. mature

4. ease

5. harbour

a. having a fully developed mind

b. keep in the mind

c. very well, with a very high mark/grade

d. make less severe

e. find out exactly by making calculations

Trả lời:

1 - c ; 2 - e ; 3 - a ; 4 - b; 5 - d ;

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Xác định những câu nói này đúng (T) hay sai (F). Sửa lại câu sai).

  T F
1.Marie went to school in Warsaw.    
2. Her dream was to become a private tutor.    
3. At the Sorbonne, she studied very well.    
4. She married Pierre Curie in 1894.    
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.    

Trả lời:

  T F
1.Marie went to school in Warsaw.  x  
2. Her dream was to become a private tutor.    x
3. At the Sorbonne, she studied very well.  x  
4. She married Pierre Curie in 1894.    x
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.  x  

Sửa câu sai:

2. Her dream was to become a private tutor.

⟶ Her dream was to become a scientist.)

4. She married Pierre Curie in 1894.

⟶ She married Pierre Curie in 1985.

Task 3: Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi).  

1. When and where was Marie Curie born?

2. What kind of student was she?

3. Why did she work as a private tutor?

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

5. Was the prize her real joy? Why/Why not?

Trả lời:                                                     

1. When and where was Marie Curie born?

Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.                                                        

2. What kind of student was she?

She was a brilliant and mature student.                                                                    

3. Why did she work as a private tutor?

She worked as a private tulor to cam money for her studv lour abroad.                            

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?      

She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining ihe atomic weight of radium.    

5. Was the prize her real joy? Why/why not?

No. it wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

AFTER YOU READ

Work in groups. Below are five adjectives we may use to describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to prove each of them.

(Làm việc theo nhóm. Dưới đây là năm tính từ chúng ta cỏ thể dùng để mô tả Marie Curie. Tìm những chứng cứ từ đoạn văn để chứng minh từng từ trong chúng.)

strong-willed

ambitious

hard-working

intelligent

humane

Trả lời:

- strong-willed: With a little money to live on, Marie Curie came to Paris to realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

- ambitious: Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

- hard-working: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard; to save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor; she earned a Physics degree... and went on to take another degree in Mathematics

- intelligent: As a brilliant and mature student; she earned a Physics degree with Hying colours: the first woman to receive a Ph D from the Sorbonne: the first woman university professor in France; awarded a Nobel Prize in Chemistry.

- humane, her real joy was “casing human suffering”. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top