Reading - Unit 1 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 530 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading Unit 1 sách giáo khoa tiếng anh lớp 10.

 

A. READING

BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu về những việc làm thường ngày của em, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

- what time you go to school/ have breakfast/ luch/ dinner/ go to bed]

- what you often do in thee morning/ afternoon/ evening

Trả lời:

-   What time do you usually get up?

I usually get up at five thirty.

-   What do you usually do next?

I usually do exercise.

-   Do you usually have breakfast at home?

Yes. I usually have breakfast with my family.

-   What time do you go to school?

I usually go to school at 6 : 30.

-   Whal time do you have lunch?

I usually have lunch at 11 : 30.

-   What do you do in the afternoon?

I usually learn my lessons and do exercises or homework.

-   Do you play sports with friends?

Yes, sometimes I do.

-   What do you do after dinner?

After dinner. I often watch TV with my family until 8 o’clock.

-   And after that, what do you do ?

  I study and do more exercises.

-   What time do you usually go to bed? I usually go to bed at 10:30.

WHITE YOU READ

Read the passage and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, sau đó làm bài tập theo sau.)

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up and go down to the kitchen to boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast and then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes to get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough and harrow my plot of land and at a quarter to eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest and have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour's rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go to the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I do the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. Wc have dinner at about 7 p.m., then we watch TV and go to bed at about 10 p.m. Sometimes we go and see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children and our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working and we love our children.

Dịch bài:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ 30. Tôi thức dậy và xuống bếp đun nước cho buổi trà sáng. Tôi uống vài tách trà, ăn điểm tâm nhanh và sau đó dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn bị. Tôi rời khỏi nhà lúc 5 giờ 15 và đến ruộng đúng 5 giờ 30. Tôi cày và bừa thửa đất của tôi, và lúc 7 giờ 45 tôi nghỉ một tí. Trong lúc nghỉ, tôi thường uống trà với các bạn nông và hút thuốc lào. Tôi tiếp tục làm việc từ 8 giờ 15 cho đến 10 giờ 30. Sau đó tôi về nhà nghỉ ngơi một tí và ăn trưa với gia đình lúc 11 giờ 30. Sau bữa trưa, tôi thường nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 giờ 30 chiều, chúng tôi ra đồng một lần nữa. Chúng tôi sửa bờ cho các mảnh ruộng. Sau đó chồng tôi bơm nước vào ruộng trong khi tôi cấy lúa. Chúng tôi làm việc khoảng hai giờ trước khi chúng tôi nghỉ. Chúng tôi làm xong công việc lúc 6 giờ. Chúng tôi ăn tối lúc khoảng 7 giờ, sau đó xem tivi và đi ngủ lúc khoảng 10 giờ. Đôi khi chúng tôi sang nhà hàng xóm để uống trà. Chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và kế hoạch cho vụ mùa tới. Dầu ngày có dài nhưng chúng tôi hài lòng với công việc đã làm. Chúng tôi yêu lao động và yêu thương con cái mình.

Task 1. Choose the option A, B. or C that best suits the meaning of the italicised word(s).

(Chọn phương án A, B, hoặc C sao cho sát nghĩa với từ in nghiêng nhất.)

1. The alarm goes off at 4:30.

A. goes wrong            B. goes away          C. rings

2. It takes me 45 minutes to get ready.

A. to go                         B. to wake up         C. to prepare

3. We chat about our work.

A. talk in a friendly way           B. learn                 C. discuss

4. We are contented with what we do.

A. satisfied with        B. disappointed with       C. interested in

Trả lời:

1 - C 2 - C 3 - A 4 - A

Task 2. Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Mr. Vy's occupation?

2. What time does he get up and what does he do after that?

3. What does he do in the morning?

4. What do Mr. Vy and his wife do in the afternoon?

5. Are they happy with their lives or not? Why?

Trả lời:

1. He’s a peasant / farmer.

2. He gets up at 4:30 and goes down to the kitchen to boil some water for his early tea.

3. He ploughs and harrows his plot of land, drinks tea and smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. In the afternoon. Mr Vy and his wife repair the banks of their plot of land. Mr Vy puinto it wmps water while his wife does the transplanting.

5. Yes. they are, because they love working and they love their children, too.

Task 3Scan the passage and make a brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet's daily routines. Then compare your note with a partner’s.

(Đọc lướt đoạn văn và ghi chú vắn tắt về công việc thường làm hằng ngày của ông Vy và bà Tụyết. Sau đó so sánh bảng ghi chú của em với bảng ghi chú của một bạn cùng học).

in the morning

-    4 : 30 : alarm clock goes oil. Mr Vy gets up. 

..................................

in the afternoon

..................................

in the evening

..................................

Trả lời:

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down to the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy and Mrs Tuyet go to the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. pm: finish work

- 7. pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to bed

- Sometimes visit neighbours and chat with them.

AFTER YOU READ

Work in groups. Talk aboui Mr Vy and Mrs Tuyet’s daily routines.

(Làm việc từng nhóm. Nói về công việc thường làm hằng ngày của ông Vy và Bà Tuyết.)

Trả lời:

Mr Vy and Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour's rest after lunch.

After dinner, they watch TV and go to bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children and their plan for thc next crop. They love working and they love their children as well.

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top