banner ngang3 8

Looking back - Unit 6 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1029 

DAYTOT xin gửi tới các em học sinn bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Looking back Unit 6 sách giáo khoa tiếng anh 12 thí điểm.

 

LOOKING BACK - UNIT 6 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Pronunciation

1    Read the following exchanges. Decide where the linking /r/  is likely to happen in fast, fluent speech. (Đọc các đoạn trao đổi sau. Quyết định xem ở đâu âm nối /r/ được xảy ra khi nói nhanh, trôi chảy)

1. A: Rhinos are in clanger of extinction in Asia and Africa, aren't they?

B: Yes. Because their horns are believed to cure diseases. However, there is no evidence to support this belief.

2. A: Lisa and I went to the new wildlife park last week.

B: Did you see any deer or saolas there?

A: Yes, we did. They were very friendly and funny.

2   Listen and check your answers. Then repeat the exchanges in 1.

Lắng nghe và kiểm tra những câu trả lời của bạn. Sau đó lặp lại những trao đổi trong 1.

Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn.)

Đáp án:

1. survival    2. extinct    3. endangered

4.conservation    5. poaching    6. evolution

Grammar

1 Work with a partner. Practise asking questic and giving answers, using the prompts below (Làm việc cùng một người bạn. Thực hành đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, sử dụng các hướng dẫn dưới đây)

Example: how many lessons / review / by nine o'dc tonight

-        How many lessons will you have reviewed by o'clock tonight?

-        I’ll have reviewed three lessons by then.

Đáp án:

 • How long will you have studied English in this school by the time you graduate in June?
 • How long will you have lived in your present home by next year?
 • How many new English words will you have learnt by the end of this unit?
 • How many units in this book will you have finished in four weeks'time?
 • How long will you have worked on this assignment by the time you hand it in?
 • 2     Rewrite these sentences, using double comparatives. (Viết lại những câu này, sử dụng so sánh hơn kép.)

  Example: As we witness more damage to wildlife, want to put more effort into protecting wild plar and animals.

  -       The more damage to wildlife we witness, the me effort we want to put into protecting wild plants ar animals.

 • As people need more land to build houses, thi cut down more forests.
 • The unemployment rate is getting higher, so t crime rate is becoming higher as well.
 • If you get a better education, there will be mor opportunities for you to get a good job.
 • As it is raining more heavily, the flooding become worse.
 • There are more and more cars in our city, so will have to suffer more from polluted air.
 • Đáp án:

 • The more land people need to build houses, the more forests they cut down.
 • The higher the unemployment rate gets, the higher the crime rate becomes
 • The better education you get, the more opportunities for a good job there will be
 • The heavier the rain gets, the worse the flooding will become
 • The more cars our city has, the more we will have to suffer from polluted air


 •  

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top