banner ngang3 8

Looking back - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 911 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Looking back - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LOOKING BACK - UNIT 4 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Pronunciation

1  Put the verbs from the box in the appropriate columns. (Đặt động từ trong hộp vào các cột thích hợp.)

watched      surfed         downloaded

installed      updated      offered

shared         provided     checked

Hướng dẫn:

/t/: watched, surfed, checked

/d/: installed, shared, offered

/id/: updated, provided, downloaded

2  Listen to the sentences and pay attention to each verb. Write 1 or 2 or 3 in the column, corresponding to the pronunciation of the ending ed’ of each verb. (Nghe câu và chú ý đến từng động từ. Viết 1 hoặc 2 hoặc 3 trong cột, tương ứng với cách phát âm của ed trong kết thúc của mỗi từ.)

Hướng dẫn:

1. declined  2. developed

3. downloaded      4. influenced

5. invented  6. emerged

7. produced 8. provided

9. compared        

/t/: 2. developed    4. influenced

7. produced

/d/: 1. declined      6. emerged

9. compared        

/id/: 3. downloaded        5. invented

8. provided

Audio script

 • The number of website users dedined during the first quarter of the year.
 • A group of students developed our school website two years ago.
 • Have you downloaded the information about our school project?
 • Social networking has influenced young people's lives.
 • Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876.
 • Radio emerged as a mass medium in 1920s.
 • Walt Disney produced the world's first full-colour film Flowers and Trees in 1932.
 • New technologies have provided powerful forms of mass media.
 • We compared the number of Internet users in several developing countries.
 • Vocabulary

  Complete the sentences with the words in the box.

  Hoàn thành câu với các từ trong hộp.

  Hướng dẫn:

  1.social media

  2. social networking

  3. mass media 

  4.app

  5. advent

  6. Microblogging

  Grammar

  1  Fill each gap with an appropriate preposition. (Điền vào mỗi khoảng cách với một giới từ thích hợp.)

  Gợi ý đáp án:

  1. on   2. out   3.to   4. for   5.of/about  6.with

  2    Match the two halves of the sentences. (Khớp hai nửa của câu.)

  Hướng dẫn:

  1.b  2.d  3.a   4.e   5.f   6.c

  3 Put the words in brackets in the past simple or past perfect tense. (Đặt các từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

  Hướng dẫn:

  1.had had

  2.attended

  3. deleted, had received

  4. got, stopped

  5.had wasted, started

  6. had edited, uploaded   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top