banner ngang3 8

Listening - Unit 6 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1143 

DAYTOT xin gửi tới các bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Listening Unit 6 Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 6 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Dangers to wildlife

1     Below is the conservation status scale which indicates whether a species still exists and how likely it is to become extinct in the near future. Match the three phrases indicating three threatened' levels with the numbers 1,2 and 3. (Dưới đây là tình trạng bảo tồn quy mô cho ta biết liệu một loài có còn tồn tại hay không và khả năng như thế nào nó sẽ biến mất trong tương lai. Nối 3 cụm từ chỉ 3 mức đe doạ với các số 1,2,3)

2  Listen to the first part of a talk given by Peter Shawl, a conservation biologist, and check your answers in 1. (Nghe phần đầu tiên của cuộc nói chuyện của Peter Shawl, một nhà bảo tồn sinh học , và kiểm tra câu trả lời của bạn trong 1.)

Đáp án:

1. CR (Critically endangered)

2.EN (Endangered)

3. VU (Vulnerable)

3  Listen to the second part of the talk and choose the best option to complete the statements or answer the questions. (Nghe phần thứ hai của buổi nói chuyện và chọn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành các nhận định hoặc trả lời các câu hỏi.)

1. According to Peter Shawl, wildlife becomes endangered because        .

A  the population of some species grow too fast

B  natural habitats are destroyed by humans

C  the stronger animals kill the weaker

2. Animals' habitats become polluted when humans

A  cut down forest trees

B   build more houses

C   use chemicals in agriculture

3. When tigers are hunted and killed, which of their parts are collected and used?

A  Their bones.

B  Their fur.

C  Their teeth.

4. Which of the following uses of elephant tusks is mentioned in the talk?

A  Making false teeth.

B Producing traditional medicine to treat diseases.

C  Making valuable items.

Đáp án:

1. B    2.C    3.A    4.C

4  Listen to the second part again. Complete the summary of the talk, writing one word in each blank. (Nghe phần thứ hai một lần nữa. Hoàn thành bản tóm tắt của bài nói, viết một từ trong mỗi khoảng trống.)

In the second part, Shawl discusses the two main (1) to wildlife. The first is

loss of (2), and the second is hunting and (3) .These dangers are caused by (4) activities, so we need to take action to protect and (5)  wildlife.

Đáp án:

1. dangers    2 habitat

3. poaching    4. human   5. conserve

5     Do you agree with Peter Shawl that humans are responsible for the loss of biodiversity? Discuss with a partner.

Bạn có đồng ý với Peter Shawl rằng con người phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát đa dạng sinh học? Thảo luận với một người bạn. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top