banner ngang3 8

Listening - Unit 2 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 845 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening - Unit 2 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 2 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Urbanisation: Pros and cons

1 Look at the following statistics about urbanisation and then answer the questions.

 • What trends do you notice?
 • What do you think the effects of urbanisation are?
  • In 1900, two out of every ten people lived in urban areas.
  • In 1990, four out of every ten people lived in urban areas.
  • In 2010, five out of every ten people lived in urban areas.
  • In 2030, six out of every ten people will live in urban areas.

  Hướng dẫn:

  Xem số liệu thống kê sau đây về đô thị hóa và sau đó trả lời các câu hỏi.

  1. urbanisation rate has been increasing steadily over the past 30 years./ln 2030, nearly two thirds of the population will live in urban areas. (tỷ lệ đô thị hóa ngày càng tăng đều đặn trong 30 năm qua. / Trong vòng đến năm 2030, gần hai phần ba dân số sẽ sống ở các khu vực đô thị.)

  2. Urban areas become very crowded. A lot of people in the cities are not able to find jobs. Some people have to live in slums with poor sanitation. (Khu vực đô thị trở nên rất đông đúc. Rất nhiều người ở các thành phố không thể tìm được việc làm. Một số người phải sống trong các khu ổ chuột với tình trạng kém vệ sinh.)

  2  Match the words with their meanings. (Nối từ với nghĩa của chúng)

 • mindset (n)
 • discrimination (n)
 • housing (n)
 • sanitation (n)
 • progressive (adj)
 • a. buildings and other shelters that people live in; provision of accommodation (tòa nhà và nơi trú ẩn khác mà mọi người sống trong đó; sự cung cấp chỗ ở)

  b. supporting new and modern ideas and favouring change (Hỗ trợ những ý tưởng mới, hiện đại, những thay đổi được ưa chuộng)

  c. the protection of public health by removing and treating dirty water, waste, etc. (việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách loại bỏ và xử lý nước bẩn, chất thải, vv) 

  d. the established set of habitual attitudes held by a person or group (Thái độ theo thói quen được hình thành bởi một người hoặc một nhóm)

  e. the practice of treating one person or group unfairly because of their sex, race or age (Đối xử bất bình đẳng đối với một người hoặc một nhóm bởi vì giới tính, chủng tộc, tuổi tác của họ)

  => Đáp án: 1.d     2.e    3. a    4.c    5. b

  3   Listen to a talk about urbanisation and choose the best title for it.

  A. Causes of urbanisation

  B Pros and cons of urbanisation

  C. How to reduce the negative impact of urbanisation

  Hướng dẫn:

  Nghe cuộc nói chuyện về đô thị hóa và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó.

  A. Nguyên nhân của đô thị hóa

  B. Ưu điểm và nhược điểm của đô thị hóa

  C. Làm thế nào để giảm thiểu tác động tiêu cực của đô thị hóa

  => Đáp án B

  4  Listen again and choose the best option to complete the sentences.

  1. Thanks to the process of urbanisation, people from rural areas have access to ______   jobs, education and health care.

  A. better-paid    B. badly paid     C. prestigious

  2. After moving to cities, rural people become less _____

  A. traditional B. conservative C. progressive

  3. Many people benefit from urbanisation, but not everyone has the opportunity to _____

  A. receive a good education

  B. get a high-paying salary

  C. find stable employment

  4. The shortage of accommodation in big cities can result  in ______ with no sanitation or clean water.

  A. low-cost houses

  B. development of high-cost housing

  C. creation of very poor areas

  5.  The shift of workers from agriculture to industries can lead to _____ in food production. 

  A. a fall       B. a rise     C. a fluctuation

  Hướng dẫn:

  Nghe một lần nữa và chọn lựa chọn đúng nhất để hoàn thành câu.

  1.A    2.B    3.C   4.C   5.A

  Audio script:

  Hello, everyone. Last week, we talked about the causes of urbanisation. Today, I'll discuss its advantages and disadvantages.

  Urbanisation can bring about a lot of benefits. It can offer people from rural areas not only opportunities for better-paid jobs, but also access to schools, hospitals and other social services. As a result, people's overall standard of living can improve.

  People in rural areas tend to be more conservative and follow old- fashioned practices like child marriage and gender discrimination. The process of urbanisation can actually change their mindset and help them to accept more progressive ideas.

  However, there are also some obvious disadvantages. High rates of urbanisation can contribute to more crime in big cities. Although many people benefit, not all get the opportunity of a good and stable job. Unemployed people are more likely to engage in robbery, kidnapping, murder and other illegal activities. Another problem caused by urbanisation is the shortage of affordable housing in big cities, which can result in growth of slums with no sanitation or drinking water. In addition, urbanisation leads to the shift of the working population from agriculture to industries. Labour shortages in rural areas are likely to result in a decrease in agricultural and food production as well.

  To sum up, urbanisation can bring social and health benefits; however, it also has its own drawbacks. I've only discussed some of them. If you have any questions or comments, please feel free to raise them and I'll try my best to answer them.

  5 Work in groups. Read the statements in 4 again. Do you agree or disagree with them? Give examples to support your point of view.

  Làm việc nhóm. Đọc các nhận định trong phần 4 lần nữa. Bạn đồng ý hay không đồng ý với chúng? Cho ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top