banner ngang3 8

Language - Unit 9 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 892 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language - Unit 9 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LANGUAGE - UNIT 9 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Vocabulary

1. Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from 3 in GETTING STARTED. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 3 GETTING STARTED.)

Đáp án:

1. career advice    2. career

3. workforce    4. option

5. temporary    6. has secured/secured 

Pronunciation

Unstressed words

1. Listen to part of the conversation in GETTING STARTED again. Underline the words that are not stressed.

Nghe một phần của cuộc đàm thoại trong GETTING STARTED lần nữa. Gạch dưới các từ không được nhấn mạnh.

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I'm looking for work in marketing companies. love to do smartphone marketing.

Mai: I see. M want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. JVe secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I'd love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you'll have to study medicine.

2. Now listen to the conversation in 1 again Practise it with a partner. Try to use the correct sentence stress. (Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong 1 lần nữa Luyện tập nó với một người bạn. Hãy thử sử dụng nhấn mạnh câu đúng.) 

Grammar

Phrasal verbs (consisting of a verb, an advert, and a preposition)

1. Match the phrasal verbs in A  with their meanings in B. (Nối cụm động từ ở A với nghĩa của chúng ở B)

Đáp án:

1. g;   2. h;    3. i;    4. j;    5. a;    6. b;    7. c;     8. d;    9. e;    10. f

2. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 1. You don't need to use all the verbs. (Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của động từ mệnh đề trong 1. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)

Đáp án:

1. drop out of

2. drops in on  

 3. cut down on

4. get on with

5. go on with

6. keep up with 

7. think back on

8. talked back to

3. Underline the adverbial clause in each sentence below. Then say what type of adverbial clause it is. (Gạch dưới mệnh đề trạng từ trong mỗi câu dưới đây. Sau đó nói đây là loại mệnh đề trạng từ gì)

1. If I knew French, I would apply for a temporary job in this company.

2. Laura has just finished training as a cook, and now she can cook better than her mother.

3. My career adviser talks to me like he is my father.

4. The programme at the vocational school was so bad that Nam dropped out of school.

5. He won't be able to go to university unless he works harder.

Hướng dẫn:

1.       If I knew French. I would apply for a temporary job in this company, (adverbial clause of condition)

2.       Laura has just finished training as a cook, and now she can cook better than her mother, (adverbial clause of comparison)

3.       My career adviser talks to me like he is mv father, (adverbial clause of manner)

4.       The programme at the vocational school was so bad that Nam dropped out of school, (adverbial clause of result)

5.       He won't be able to go to university unless he works harder, (adverbial clause of condition)

4. Combine each pair of simple sentences into one complex sentence containing an adverbial clause. Use the words provided and make any necessary changes. (Kết hợp mỗi cặp câu đơn giản thành một câu phức tạp có chứa một mệnh đề trạng từ. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)

1. Don't be late for work. You may lose your job. (if)

2. Factory workers work hard. Secondary school students also work hard, (as... as)

3. Linda was offered a very good job. Linda didn't hesitate to accept it. (such ... that)

4. You must tell me everything. Otherwise I will not be able to help you. (if)

5. The lab instructor had told us the right way to mix the chemicals. We mixed the chemicals the same way. (exactly as)

Hướng dẫn:

1. If you are late for work, you may lose your job.

2. Secondary school students work as hard as factory workers.

3. Linda was offered such a good job that she didn't hesitate to accept it.

4. If you do not tell me everything, I will not be able to help you.

5. We mixed the chemicals exactly as the lab instructor had told us to. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top