banner ngang3 8

Language - Unit 5 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 719 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language - Unit 5 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LANGUAGE - UNIT 5 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Vocabulary

1   Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết những từ hoặc cụm từ được đưa ra trong các hộp bên cạnh ý nghĩa của chúng.)

assimilate      maintain    national costumes      custom     cultural practices       multicultural

 • the traditional clothes worn by people from a particular country on special occasions
 • become part of a country or community by fully integrating into their society or culture
 • a traditional way of behaving and doing things in a particular society
 • make something continue in the same way as before
 • activities related to religion, art, customs, diet, etc.
 • including people of different races, religions, languages and traditions
 • Đáp án:

  1. national costumes

  2. assimilate

  3. custom

  4. maintain

  5. cultural practices

  6. multicultural

  2   Complete the sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ trong 1.)

 • Some ethnic groups have strange ___________ such as walking on fire to prevent natural disasters.
 • The Vietnamese people still follow the___________of giving lucky money to children during theTet holidays.
 • The oo dai, cheongsam, kimono and sari are women's______________ in some Asian countries.
 • Many ethnic groups find it difficult to ___________their own language or preserve their culture.
 • People living in a(n)___________ society should learn to respect and  understand different cultural values.
 • Mgrants may lose their cultural identity as they become _______________ into the new community.
 • Hướng dẫn:

 • cultural practices
 • custom
 • national costumes
 • maintain
 • multicultural
 • assimilated
 • Pronunciation

  Assimilation

  1   The following phrases are spoken in slow careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the underlined sounds. (Các từ ngữ dưới đây được nói trong bài phát biểu cẩn thận chậm và nhanh được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được gạch dưới.)

  no assimilation in slow, careful speech

  with assimilation in fast, connected speech

  a. great culture shock

  b. great culture shock

  a. good cook

  b. goodcook

  a. garden gate

  b. garden gate

  a. essay on culture

  b. essay on_culture

  a. express your opinion

  b. express your opinion

  a. quiz show

  b. quiz show


  2  Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech. (Nghe và lặp lại các câu sau đây)

  1.   He experienced great culture shock when he firstcame to Europe.

      2.   The man in the red car over there is a good cook.

      3.   Please don't leave the garden gate open.

  4.   You can express your opinions at the end of this show.

      5.   There's a quiz show on Channel 7 tonight.

   Grammar

  1   Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

  Đáp án:

  1. have cleaned     2. have been trying       

  3. has stood

  4. has been working, has planted     

  5. have gone        

  6. haven't finished

  2.Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets, using repeated comparatives. (Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

  Đáp án:

  1. better and better                                     

  2. higher and higher

  3. more and more difficult

  4.  faster and faster                   

  5. fewer and fewer             

  6. more and more

   

  3   Use the information in the table to complete the sentences with repeated comparatives. (Sử dụng thông tin trong bảng để hoàn thành các câu có so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

  1. Average temperatures in New York

  Dec.

  High: 6°C Low: 0°C

  Jan.

  High: 4°C Low: -2°C

  Feb.

  High: 3°C Low:-4°C 

  2. Petrol price

  Jan.

  5>2.3/litre

  Feb.

  $2.5/litre

  Mar.

  $2/litre

  3. Internet users in my city

  In 2000 2 million

  In 2015 3 million

  In 2020 4 million

  4. Josh's car speed

  50 km/h

  70 km/h

  100 km/h

  5. ABC Supermarket's customers

  Jan.

  50,000

  Apr.

  35,000

  Sept.

  25,000

   
   
  Hướng dẫn:

  1. is becoming colder and colder       2. are becoming lower and lower

  3. More and more people              4. was driving faster and faster

  5. Fewer and fewer customers

   

  no assimilation in slow, careful speech

  with assimilation in fast, connected speecr

  a. great culture shock

  b. greatjculture shock

  a. good cook

  b. goodcook

  a. garden gate

  b. garden gate

  a. essay on culture

  b. essay on_culture

  a. express your opinion

  b. express your opinion

  a. quiz show

  b. quiz show

      

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top