banner ngang3 8

Language - Unit 2 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 861 

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language - Unit 2 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LANGUAGE - UNIT 2 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Vocabulary

1    Look at the conversation in GETTING STARTED again. Match the words in the conversation with the appropriate definitions.

 • urbanisation (n)
 • overload (v)
 • industrialisation (n) 
 • agricultural (adj)
 • switch off (v)
 • a   the period of time when a country develops a lot of industries on a wide scale (khoảng thời gian khi một quốc gia phát triển nhiều ngành công nghiệp trên quy mô lớn)

  b   a population shift from rural to urban areas (một sự thay đổi dân số từ nông thôn ra thành thị) 

  c   stop paying attention (không để ý)

  d   relating to the practice or science of farming (liên quan đến việc thực hành hoặc khoa học của nông nghiệp)

  e   give too much information, work or responsibility (đưa ra quá nhiều thông tin, làm việc hoặc trách nhiệm)

  Hướng dẫn:

  Xem cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối các từ trong các cuộc trò chuyện với các định nghĩa thích hợp.

  1. b     2. e    3. a    4. d    5.c

  2 Complete the sentences with the correct form of the words in 1.

  Hướng dẫn:

  Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ trong bài 1.

  1. urbanisation                             2. overload                              3. switched off

  4.  agricultural            5. industrialisation

  3    Match a word on the left with a word on right to make a compound adjective.

  weather

  wide

  well

  beaten

  long

  paid

  year

  market

  world

  round

  down

  lasting

  Hướng dẫn:
  Nối một từ bên trái với một từ bên phải để tạo một tính từ hỗn hợp.
  weather-beaten: thời tiết xấu
  well-paid: trả lương cao
  long-lasting: kéo dài lâu
  year-round: quanh năm
  worldwide: rộng khắp thế giới
  downmarket: thị trường cấp thấp
  4  Complete the text below with the compound adjectives given in the box.

  long-term     fast-growing

  weather-beaten    well-paid     up-to-date

  Many young people in rural areas don't want to spend their lives on the farm like their (1) parents. They understand that there are better (2)__________________________ job prospects for them in the city. So they leave their home villages to find (3)   _______ jobs in the (4)__________________________ Industrial zones. In the city, young people can also have access to (5) ______ facilities and technology.

  Hướng dẫn:

  Hoàn thành văn bản dưới đây với các tính từ hỗn hợp được đưa ra trong hộp.

  1. weather-beaten

  2. long-term 

  3. well-paid

  4. fast-growing

  5.up-to-date

  Pronunciation

  Diphthongs

  1    Listen to the conversation and pay attention to the pronunciation of the underlined parts (Nghe đoạn hội thoại và chú ý đến cách phát âm của các phần gạch chân)

  Joe: Hi, Mike!

  Mike: Hello, Joe! I haven't seen you for ages. You look tired!

  Joe: I've just come back from the city.

  Mike: Did you take the train?

  Joe: Yes, but it took five hours! The journey was really slow and it was so noisy and crowded.

  Mike: Well, trains are still slower than coaches.

  Joe: Sure. They should replace them with new, high-speed trains. Next time I'll go by coach. And how are you?

  Mike: Well, life hasn't changed much for me. I still live and work on my farm with my wife, but my sons and daughters have all moved to the city.

  Joe: So you really like it here in the countryside?

  Mike: Yes, I do. I keep hearing about all the crimes noise and pollution in big cities, especially in industrial zones. My wife is so worried about children that she calls them almost every day

  Joe: They're young and the city life is interesting for them. They will also have better career prospects.

  Mike: Yes, I agree. They have managed to find well-paid jobs and are really enjoying life there

  2   Now listen to the conversation in 1 again. Pay attention to the diphthongs in the conversation. Practise it with a partner.

   

  Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong phần 1 lần nữa. Hãy chú ý đến nguyên âm đôi trong cuộc trò chuyện. Thực hành với một người bạn.

  Grammar

  1 Complete the sentences, using the correct form of the verbs in brackets.

 • It is important that he (get) into a good university.
 • The teacher demanded that the classroom (clean)   immediately.
 • My father insists that my brother (work) on the farm.
 • It is vital that people (allow) to choose where to live.
 • I requested that everyone in my class (attend) my presentation.
 • It is crucial that urban people (not look down on) rural people.
 • Hướng dẫn:

  Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn.

  1. (should) get 

  2. (should) be cleaned

  3. (should) work 

  4. (should) be allowed

  5. (should) attend

  6. (should) not look down on

  2   Complete the sentences with the verbs in the box. Use the appropriate form.

  tell   return   study   obey    search

 • Her parents insisted that she ____ hard for the GCSE exams.
 • It is essential that young people from rural areas _____ the truth about city life.
 • It is imperative that all migrants ______ the rules and regulations of the residential areas they move to.
 • The police demanded that the stolen money ____ to the bank.
 • It is a good idea that the police ____ for the missing people.
 • Hướng dẫn:

  Hoàn thành câu với động từ trong hộp. Sử dụng các hình thức thích hợp.

  1.  (should) study                          2. (should) be told                             3. (should) obey

  4.  (should) be returned                5. (should) search / (should) be searching   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top