banner ngang3 8

Language - Unit 1 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 749 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Unit 1 Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LANGUAGE - UNIT 1 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

VOCABULARY

1   Write the words given in the box next to their meanings. 

distinguished

respectable

generosity

achievement

talented

 

gifted, having a natural ability to do something well

 

very successful and admired by other people

 

regarded by society as acceptable, proper and correct

 

kindness or willingness to give

 

something that has been obtained by hard work, ability or effort

Hướng dẫn:

Viết những từ được đưa ra trong hộp với ý nghĩa của chúng.

 talented

gifted, having a natural ability to do something well

năng khiếu, có một khả năng tự nhiên để làm điều gì đó tốt

 distinguished

very successful and admired by other people

rất thành công và được ngưỡng mộ bởi những người khác

 respectable

regarded by society as acceptable, proper and correct

được xã hội công nhận là chấp nhận được, phù hợp và chính xác

 generosity

kindness or willingness to give

lòng tốt hoặc sẵn sàng để cho đi

 achievement

something that has been obtained by hard work, ability or effort

cái gì đó đã được thu được bằng cách làm việc chăm chỉ, khả năng hay nỗ lực

2   Complete the sentences with the correct form of the words in 1.

 •  Alexandre Yersin, who had quite a___ career in medicine, devoted his life to the poor and sick people in Viet Nam.
 • Hard-working and ______ students should be given more opportunities to develop their skills.
 • The new album is one of his greatest___________ . It sold 50,000 copies just in the first week.
 • After my father got a well-paid job at an international company, we moved to a _____ neighbourhood.
 • Don't allow other people to take advantage of your_____ . You should learn to give wisely.
 • Hướng dẫn: 

  Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ trong 1.

  1. distinguished 2. talented 3. achievements 4. respectable 5. generosity

  1. Alexandre Yersin, người đã có một sự nghiệp khá xuất sắc trong y học, cống hiến cuộc đời mình cho những người nghèo và bệnh tật ở Việt Nam.

  2. Sinh viên chăm chỉ và có tài năng nên được trao nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng của họ.

  3. Album mới là một trong những thành tựu lớn nhất của ông. Nó đã bán được 50.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên.

  4. Sau khi cha tôi có một công việc được trả lương cao tại một công ty quốc tế, chúng tôi chuyển đến một khu phố khang trang.

  5. Đừng cho phép người khác lợi dụng sự hào phóng của bạn. Bạn nên tìm hiểu cách cho đi một cách khôn ngoan.

  PRONUNCIATION

   1   Listen to pairs of sentences. Write the correct words in the gaps. The first pair has been done as an example. (Nghe các cặp câu. Viết những từ đúng vào khoảng trống. Cặp đầu tiên đã được thực hiện như là một ví dụ.) 

  1. a) My English class is at two o'clock.        

  b) It's never too late to learn another language.         

  2. a) His father is a guitarist. but he wasn't allowed to play any musical instruments until he was 15.

  b) Please read the letter aloud to us.  

  3. a) You can write your life story and post it on this website.                     

  b) I hope we're doing the right thing.                        

  4. a) J.K. Rowling's new novel will come out next month.   

  b) I knew where he was hiding, but I didn't know why he was wanted.

  5. a) Beethoven composed some of his finest works here in this house.

  b) Did you hear the latest news about Steven Spielberg's film?

  6. a) She has been involved in many community projects.

  b) Yan has just posted his latest bean soup recipe on the Internet. You should try it out.

  2   Listen and repeat the sentences in 1. (Nghe và lặp lại các câu ở phần 1)

  1. a) lớp học tiếng Anh của tôi vào lúc hai giờ.

  b) Không bao giờ là quá muộn để học một ngôn ngữ khác.

  2. a) Cha của anh ấy là một nghệ sĩ guitar. nhưng ông không được phép chơi bất kỳ nhạc cụ cho đến khi ông 15 tuổi.

  b) Hãy đọc lớn lá thư cho chúng tôi.

  3. a) Bạn có thể viết câu chuyện cuộc sống của bạn và đăng nó trên trang web này.

  b) Tôi hy vọng chúng tôi đang làm điều đúng.

  4. a) cuốn tiểu thuyết mới của J.K. Rowling sẽ ra mắt vào tháng tới.

  b) Tôi biết nơi ông ta đang trốn, nhưng tôi không biết lý do tại sao ông ta bị truy nã.

  5. a) Beethoven sáng tác một số tác phẩm hay nhất của ông ở đây trong căn nhà này.

  b) Bạn có nghe tin tức mới nhất về bộ phim của Steven Spielberg?

  6. a) Cô ấy đã tham gia vào nhiều dự án cộng đồng.

  b) Yan vừa gửi  công thức súp đậu mới nhất của mình trên Internet. Bạn nên thử nó.

  GRAMMAR

  1  Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous.

  1.This morning when the alarm clock (go) off, I (have) a sweet dream.

  2. Carol (meet) her husband while she (travel) in Europe.

  3. I (work) on my computer when there (be) a sudden power cut and all my data (be) lost.

  4. When we (share) a room two years ago, Lin (always, take) my things without asking.

  5. When Tom (call) yesterday, I (do) the washing up in the kitchen, so I (not hear) the phone

  6. Frank (constantly, ask) for money last year when he (be) still out of work.

  7. Mark (request)____________ complete silence when he (compose) music.

  8. In 1417, NguyenTrai (join)___________ the army of Le Loi, who (then, lead)  the resistance movement in the mountainous regions.

  Hướng dẫn:

  Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.

  1. went, was having

  2.met, was travelling

  3.was working, was, were

  4.shared, was always taking

  5. called, was doing, did not hear

  6.was constantly asking, was

  7.requested, was composing

  8. joined, wasthen leading

  2  Complete the gaps with the where necessary. If an article is not necessary, write a cross (x).

  1. Here's_______ book you asked to borrow.

  2. There are some reports on___________ oil slick in _______ Mediterranean Sea.

  3. _____ kangaroos are found only in Australia.

  4. Angelina is working for a charitable organisation that helps ____ people with disabilities.

  5. Is________ United Arab Emirates part of_________ South Asia or_______ Middle East?

  6.Last summer, we travelled to many places. We visited____Taj Mahal in          India,climbed_____ Mount Everest in ____ Himalayas, and took a cruise to________ Bahamas.

  7. I love________ Spain. I find_____ Spanish very friendly, but I can't say much in ____ Spanish.

  8. My favourite pastime is playing ____ guitar, but my best friend prefers playing ___ tennis.

  Hướng dẫn:

  Hoàn thành các khoảng trống với "the" ở những chỗ cần thiết. Nếu không cần thiết, viết dấu chéo (x).

  1. the

  2. the, the

  3. x, x

  4. x

  5. the, x, the

  6. the, x,x, the, the

  7. x, the, x

  8. the, x

  3 Complete the gaps with a, an or a cross (x) if an article is not necessary.

  Hướng dẫn:

  Điền vào chỗ trống a, an hoặc dấu chéo (x) nếu không cần thiết

  1. a

  2. x, a

  3. x, a, x

  4. a, x, a

  5. x, a

  6. a, x, a

  7. x, an

  8.a, x

  4  Read the following story and complete each gap with an article. Write a cross (x) if an article is not necessary.

  I had (1) very bad experience (2)last Sunday. I bought (3) flash drive from (4) computer store in (5) local shopping centre. When I went back  (6)  home, I inserted it into my computer, but it was not recognised. I took it back to (7)   store, but (8) store manager got very, angry. He pointed at (9)  crack on (10)  flash drive, and said his store was not responsible for such (11)    defect because it had probably been caused by my carelessness. I couldn't say (12)  word, and had to buy another flash drive.

  Hướng dẫn:

  Đọc câu chuyện sau và hoàn thành từng khoảng cách với một mạo từ. Viết dấu chéo (x) nếu không cần thiết.

  1. a     2. x    3. a    4. a/the   5. the    6.x

  7. the   8. the   9. a    10. the    11. a    12. a

  Tôi đã có một kinh nghiệm rất xấu hổ chủ nhật tuần trước. Tôi mua ổ đĩa flash từ cửa hàng máy tính ở trung tâm mua sắm địa phương. Khi tôi trở về nhà, tôi đưa nó vào máy tính, nhưng nó đã không được công nhận. Tôi mang nó trở lại cửa hàng, nhưng quản lý cửa hàng trở nên rất giận dữ. Ông chỉ vào vết nứt trên ổ đĩa flash, và cho biết cửa hàng của ông không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết đó vì nó có thể bị gây ra bởi sự bất cẩn của tôi. Tôi không thể nói một lời nào, và đã phải mua một ổ đĩa flash khác.

      

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top