Grammar - Review 1 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 489 

Dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Grammar Review 1 Tiếng anh 10 chương trình mới.

 

GRAMMAR - REVIEW 1 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

4. Use the verbs in the correct form, the present simple, the present continuous or the future simple, to complete the sentences.

Dùng các động từ ở dạng đúng, thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì tương lai đơn, để hoàn thành các câu.

1. Hurry up! The bus _________ (come). I _________ (not/want) to miss it.

2. Please _________ (not/make) so much noise. I _________ (study).

3. John_________ (speak) English and French. Now, he _________ (speak) French to some visitors from Paris.

4. A: I _________  (be) so thirsty now!

B: OK. I _________ (bring) you some water.

5. A: This vacuum cleaner _________ (not/work)!

B: Just a moment, I _________ (fix) it for you.

KEY

1. is coming - don't want

2. don't make - am studying

3. speaks - is speaking

4. am - I'll / will bring

5. isn't working / doesn't work - I'll / will fix

5. Write the sentences beginning with the words / phrases given without changing the meaning of the given sentences.

Viết các câu bắt đầu bằng từ / cụm từ được cho mà không thay đổi ý nghĩa của câu đã cho.

1. People don't use this road very often.

This road __________________________________________.

2. They do not often invite David to parties.

David __________________________________________.

3. The menu includes fruit juice.

Fruit juice __________________________________________.

4. They clean Mr Miller's room every day.

Mr Miller's room __________________________________________.

5. People can hear the music from far away.

The music __________________________________________.

KEY

1. This road isn't used very often.

2. David is not often invited to parties.

3. Fruit juice is included in the menu.

4. Mr Miller's room is cleaned every day.

5. The music can be heard from far away.

6. Match the beginnings in A with the endings.

Nối đoạn đầu ở cột A với phần kết.

KEY

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top