banner ngang3 8

Bài tập về Ving, To V và Vnt - Số 11

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 659 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về Ving, To V và V bare - Số 11

 

121.I was very tired. I tried .......................... my eyes open, but I couldn’t.

   A) keep                         B) kept                                C) keeping                          D) to keep

122.I want ............. a pair of shoes in this shop, but I need to try ....................... them.

   A) buy/ to wear                                                         B) to buy/ to wear              

   C) buying/ wearing                                                   D) to buy/ wearing

123.We have to go ................ this morning.

   A) shopping                  B) shopped                         C) being shopped               D) to be shopped

124.He spent hours trying ..................... the clock.

   A) repair                        B) to repair                          C) repairing                         D) repairs

125.It’s no use ............................. for her arrival.

   A) wait                          B) to wait                            C) waiting                            D) waits

126.Is there anything worth ................... here?

   A) buy                           B) to buy                             C) buys                               D) buying

127.The biologist doesn’t allow us ..................... in the laboratory.

   A) smoke                      B) to smoke                        C) smoking                         D) smoked

128.Would you mind ....................... your address on the back of this check?

   A) write                         B) to write                           C) writing                            D) written

129.I don’t enjoy .................... to the dentist’s.

   A) go                             B) to go                               C) going                              D) goes

130.I don’t regret .......................... her what I thought even if it upset her.

   A) to tell                        B) told                                 C) tell                                  D) telling

131.Remember ........................ Katie my greeting card when you see him.

   A) give                          B) to give                            C) giving                             D) gave

132.My friends has given up ...................... and prefers ..................... pork.

   A) drink/ eat                  B) to drink/ eating               C) drinking/ eating              D) drank/ eat

134.I had to ask the boys ..........................     ................................. billiards all the day.

   A) to stop/ playing     B) to stop/ to play                   C) stopping/ playing            D) stops/ to play

135.My teacher promised ................... me .......................... for my next examination.

   A) help/ prepare                                                        B) to help/ prepare             

  C) helping/  to prepare                                               D) helped/ preparing

136.I would like him .........................     ............................ more English lessons.

   A) to start/ take             B) to start/ taking                C) starting/ take                  D) starting/ taking

137.I hate ..........................    ................. aloud without ....................... the new words.

   A) practise/ reading/ learn                                        B) to practise/ to read/ to learn                   

  C)  to practise/ reading/ learning                               D) practises/ reading/ to learn

138.She doesn’t want you .......................... to her arriving.

   A) mention                    B) to mention                      C) mentioning                     D) mentions

139.Did you manage ..........................      ..................... these parcels alone?

   A) finishing/ to pack            B) finishing/ packing   

  C) to finish/ to pack                    D) to finish/ packing

140.Can someone .................... me how ............. into film from the camera’s pictures?

   A) show/ change                                                B) to show/ to change             

   C) showing/ change      D) show/ to change 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top