Bài tập về từ chỉ định lượng - Số 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 629 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về từ chỉ định lượng - Số 1.

 

 

1. There is _______water in the bottle.

A. little                                 B. a few                       C. any                        D. many

2. I have ______money, not enough to buy groceries.

A. a lot of                            B. little                        C. any                        D. many

3. I have ________money, enough to buy a ticket.

A. a lot of                            B. little                         C. many                     D. a little

4. She has _______books, not enough for references.

A. few                                 B. a few                      C. many                      D. little

5. She has _______books, enough to read.

A. many                              B. few                         C. a few                     D. a little

6. There _______ traffic on the street at rush hours.

A. are too many                  B.is too much             C. are too alot             D. are too little

7. He bought _______furniture for her new apartment which she has bought recently.

A. many                              B. few                         C. much                      D. a few

8. _________ the people I work with are very friendly.

A. some                              B. some of                  C. a little of                 D. a few

9. _________these money is mine.

A. some                              B. a few of                  C. many                     D. none of

10. We didn’t spend __________money

A. many                              B. some                       C. much                     D. a few

11. There are _________people there.

A. too many                        B. too a little                C. too much               D.too little

12. Do you know ________people in this neighbourhood.

A. much                              B. a little                      C. many                     D.little

13. Would you like _________to eat?

A. something                      B. anything                  C.everything              D.nothing

14. I can’t find it ___________.

A. somewhere                    B. nowhere                  C.everyplace              D.anywhere

15. I like him __________.

A. so many                         B. any much              C.so much                 D.so some

16. We must be quick. There is ________time left.

A. much                              B. many                     C.a lot of                     D. little

17. Let’s go and have a drink we have _______time left.

A. much                              B. a little                      C.a lot of                    D. little

18. There is a telephone in _______room of the house.

A. every                              B. any                          C.some                       D. no

19. You should read _______sentence carefully.

A. every                              B. some                       C.many                      D. a lot of

20. _________ has right to vote.

A. something                      B. everyone                C.many people          D. some people 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top