Bài tập về câu hỏi đuôi - Số 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1099 

DAYTOT gửi tới các em bài tập về câu hỏi đuôi - Số 1.

 

Choose the word or phrase A, B, C or D that best completes the sentence:

 • No one is better cook than his mother, ______?
  A. is she                         B. isn’t she                C. are they                 D. aren’t they
 • Do it right now, ______?
  A. will you                    B. shall you                C. do you                   D. don’t you
 • There are no easy ways to learn a foreign language, _______?
  A. are they                     B. are there                C. aren’t they                        D. aren’t there
 • He seldom goes to the library, ______?
  A. doesn’t he                 B. is he                       C. does he                  D. isn’t he
 • Let’s go for a long walk, ______?
  A. will we                      B. shall we                 C .don’t you              D. do you
 • I think he will join us, _____?
  A. doesn’t he                 B. won’t he                C. will he                   D. don’t  I
 • The film is good, _______________?
 • A. is it                               B. are they                  C. isn’t it                   D. aren’t they

 •  You are going to the party, ____________?
 • A. is you                          B. are you                  C. aren’t   you         D. were you

 •  He can speak English, _________________ ?
 • A. can he                          B. can’t   he               C. can’t him               D. could he

  10. You don’t know him,__________________ ?

         A. do you                        B. don’t you              C. are you                  D. aren’t you

  11. Lan speaks Chinese very well, __________?

           A. does she                   B. doesn’t she            C. is she                    D. was she

  12. John has worked hard, _________________?

        A. does he                        B. did he                     C. has he                   D. hasn’t he

  13. They invited him to the party, ___________?

        A. do they                        B. don’t they              C. did they                D. didn’t they

  14. They are leaving here tomorrow________?

         A. do they                       B. are they                  C. aren’t   they       D. did they

  15. I’m a bit late, ______?
         A. am not I                      B. aren’t you                          C. are you                 D. aren’t I

  16. No one is indifferent to praise, ______?
        A. is one                           B. isn’t one                C. is he                      D. are they

  17. Somebody has left these socks on the bathroom floor, ______?
      A. have they                      B. haven’t they         C. has he                    D. hasn’t he

  18. James owns a restaurant, ______?
       A. does he                         B. is he                       C. doesn’t he             D. didn’t he

  19. You aren’t too busy to talk, ______?
       A. are you                         B. have you               C. aren’t                     D. do you

  20. The ticket to London doesn’t cost a lot, ______?
       A. do they                         B. does it                    C. is it                         D. isn’t it

  21. You don’t need me any more, ______?
       A. do I                               B. don’t I                    C. do you                   D. don’t you

  22. Nobody knows who invited the wheel, ______?
       A. do they                         B. don’t they                         C. does it                    D. doesn’t it

  23. Harry was working in Bristol then, ______?
       A. was Harry                    B. wasn’t he              C. was he                   D. didn’t he

  24. You’ll be home before midnight, ______?
       A. will you                        B .won’t you             C. are you                  D. won’t you be

  25. David is bringing some wine, ______?
       A. is he                              B. isn’t he                  C. is David                 D. isn’t David

  26. Don’t leave anything behind, ______?
       A. do you                          B. don’t you              C. will you                 D. shall we

  27. That isn’t Bill driving, ______?
       A. is it                                B. is that                     C. isn’t that                D. isn’t it

  28. Nobody likes the play, __________?

       A. do they                         B. don’t they            C. didn’t they             D. did they

  29. The children can read English, __________?

        A. can’t they                B. can they               C. they can                     D. they can’t

  30. Your grandfather was a millionaire, ______?

        A. was he                      B. is he                     C. wasn’t he            D. isn’t he

  31. Your brother’s here, ______?

       A. is he                              B. are he                     C. isn’t he                  D. aren’t he

   32. That was Ann on the phone, ______?

        A. was it                        B. was that                    C. wasn’t that            D. wasn’t it

  33. Tom didn't see her, ______?

        A. did Tom                   B. did he                        C. do Tom                D. does he

  34. Mary wasn't angry, ______?

        A. was she                   B. is she                          C. wasn’t she             D. was Mary

  35. Susan doesn't like oysters, ______?

        A. did she                    B. does she                    C. doesn’t she          D. she does

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top