banner ngang3 8

Bài tập câu điều kiện - Số 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 442 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về câu điều kiện - Số 9.

 

Choose the best answer:

 • If I ……….a lot of money now, I …………..a new car.
 • A. have /will buy         B. have / would buy                C. had/ will buy          D. had/ would buy.

 • If I ……………you, I …………….do that.
 • A. am/ will                  B. were /would                       C. were/ will                            D. had been/ would.

 • if I were offered the job, I think I ………. it.
 • A. take                                    B. will take                              C. would take             D. would have taken.

 • I would be very surprised if he……………..
 • A. refuses                    B. refused                               C. had refused                        D. would refuse.

 • Many people would be out of work if that factory………..down.
 • A. closes                      B. had closed                          C. closed                     D. would close.

 • If she sold her car, she ………… much money.
 • A. gets                         b. would get                            c. will get                    d. would have got.

 • They would be disappointed if we…………….
 • a. hadn’t come                        b. wouldn’t come                    c. don’t come              d. didn’t come.

 • Would John be angry if I ……. ……his bicycle without asking?
 • a. take                          b. took                         c. had taken                 d. would take.

 • She ……….terrible upset if I lost this ring.
 • a. will be                      b. would be                 c. were                         d. had been.

 • If someone…………in here with a gun, I would be very frightened.
 • a. would walk             b. walks                       c. had walked              d. walked.

 • What would happen if you ……………..to work tomorrow?
 • a. don’t go                   b. didn’t go                 c. won’t go                  d. wouldn’t go.

 • We ‘ll get wet if we ………….out.
 • a. go                            b. did go                      c. went                                    d. had gone.

 • If I go shopping, I ………some food.
 • a. buy                          b. will buy                   c. would buy               d. would have bought.

 • If I find it, I ………you.
 • a. will tell                    b. would tell                c. had told                   d. told.

 • What would you do if you……………a million dollars?
 • a. would win   b. win                          c. had won                  d. won.

 • They ‘d be hurt if I ……………….
 • a. don’t go                   b. didn’t go                 c. hadn’t gone             d. wouldn’t go.

 • If we took the 6: 30 train, we…………too early.
 • a. would have arrived b. arrived                     c. will arrived              d. would arrive.

 • If I had known you were in hospital, I …………to see you.
 • a. will go                     b. would go                 c. went                                    d. would have gone.

 • If I …………., I would have said hello.
 • a. had seen                  b. see                           c. saw                          d. would see.

 • I…………..out if I hadn’t been so tired.
 • a. will go                     b. went                                    c. would have gone     d. would go.

 • If I ………..a camera, I would have taken some pictures.
 • a. have                         b. had                          c. would have              d. had had.

 • You won’t pass the examination……………you study more.
 • a. as long as     b. unless                      c. if                              d. whether.

 • If only I …………you wanted to invest money in business.
 • a. had known  b. knew                       c. have known             d. know.

 • If I were to leave my country , I ……………disappointed.
 • a. probably be b. would have been      c. will be                    d. would be.

 • If he hadn’t wasted too much time, he…………….in his examination.
 • a. would fail    b. wouldn’t fail           c. wouldn’t have failed.          d. won’t fail.

 • If I had taken that English course, I ………..much progress.
 • a. had made     b. would have made    c. made                        d. would make.

 • If I were in your place, I ……….a trip to England.
 • a. will make     b. had made                c. made.                       d. would make.

 • If I  ………….. you , I’d save some of your lottery winning.
 • a. be     b. were            c. am    d. was

 • If the car ……….. larger, we would have bought it.
 • a. had been      b. have been    c. has been       d. been

 • If I had enough money, I ……… abroad to improve my English.
 • a. will go         b. should go    c. would go     d. should have go to

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top